[පුවත් ලිපියක්] ylliX: පුවත් සහ යාවත්කාලීන [මාර්තු 21, 2017]

හිතවත් ප්‍රකාශකයිනs, ඔබ සඳහා යම් යම් ආකර්ෂණීය ප්‍රවෘත්ති හා යාවත් අප සතූව ඇත: PopUnder, TabUp හා TabUnder TabUnder ad tags දැන් ලබා ගත හැකිය! ඔබ විසින් ඉල්ලා සිටි පරිදි , අපි ylliX එකට PopUnder, TabUp හා TabUnder ad tags එකතු කරලා තියනවා. ඉතින්ල මෙතැන් සිට ඔබට “Pop” ad tags; 4

Continue Reading

ylliX: Potentially Unsafe Banner Ads (PUBA)

ylliX Publishers ට banner, slider සහ රැ හෝ in-app ad tags. හදන අතරතූර ඔවුන්ගේ වෙබ් අඩවි වලින් අනාරක්ෂිත දැන්වීම් සකි්‍රය හෝ අකි්‍රය කිරීමෙි හැකියාවක් තියෙනවාග. බොහෝ විට අපේ වෙළඳ පාර්ශ්වකරුවන්ගේ JavaScript / Flash / iFrame වැනි Potentially Unsafe Banner Ads (“PUBA”) දැන්වීම් වල බොහෝ විට JS කවුළුල දිගු පැටවීම දත්තල

Continue Reading

Cloudflare’s Rocket Loader සමග ylliX ad tags භාවිතය

ඔබගේ වෙබ් අඩවියේ ylliX කි්‍රයාකාරිත්වයට Rocket Loader ප්‍රධාන වශයෙන් බලපාන අතර එම නිසා ඔබගේ වෙබ් අඩවියේ ylliX ad Tags ඉවත් කිරීමට Rocket Loader අත්‍යාවශ්‍ය වේ. ඔබ Rocket Loader ය ස්වයංක්රීය ලෙස භාවිතා කරන්නේ නම්ල එය Rocket Loader ය මගිනa ylliX ad Tags නොසලකා හැරීම ඉතා සරලයග. ඔබ කළ යුතු වන්නේ,

Continue Reading